Zásady ochrany osobných údajov a GDPR

Vážení zákazníci a obchodní partneri,

dokument, ktorý práve čítate, obsahuje základné informácie ohľadne toho, ako spracovávame vaše osobné údaje. Vážime si, že s nami svoje osobné údaje zdieľate a sme odhodlaní ich v maximálnej možnej miere chrániť. Takisto sa snažíme byť vo vzťahu k vám čo najviac transparentný, najmä ohľadne toho, ako vaše osobné údaje spracovávame.

Vzhľadom k novej legislatíve Európskej únie, bolo toto informačné memorandum pripravené v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (GDPR).

V tomto memorande sa vám snažíme informácie podať čo najprehľadnejšie, preto sme zvolili formu otázok a odpovedí, ktoré by sme vám na ne poskytli. Informácie sa dozviete v nasledujúcom poradí:

 1. Kto je správcom osobných údajov?
 2. Aké sú naše oprávnené záujmy?
 3. Ako boli osobné údaje získané?
 4. Aké osobné údaje spracuvávame?
 5. Za jakým účelom osobné údaje spracovávame?
 6. Na základe čoho spracováváme osobné údaje?
 7. Za akým účelom budeme predávať osobné údaje tretím subjektom?
 8. Budeme osobné údaje predávať do tretej zeme alebo mezinárodných organizácií?
 9. Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?
 10. Aké sú vaše práva súvisiace so spracovávaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?
 11. Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracovania vašich osobných údajov, sa nás neváhajte kontaktovať na e-mailovej adrese info@slezak.eu alebo na telefóne +421 902 859 313. Vo všetkých prípadoch nás možno kontaktovať na našej doručovacej adrese Hlavná 83, 906 34 Prievaly.

1.       Kto je správcom osobných údajov?

Správca je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a rozhoduje o tom, akým spôsobom budú osobné údaje spracované.

Správcom osobných údajov je spoločnosť Ambróz Slezák, so sídlom Hlavná 83, 906 34 Prievaly, identifikačné číslo 37172221, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Senici. Správca môžete kontaktovať na e-mailovej adrese info@slezak.eu alebo na telefóne +421 902 859 313.

2.       Aké sú naše oprávnené záujmy?

Nevyhnutnosť spracovania Vašich osobných údajov vychádza hlavne z potreby splnenia všetkých zmluvných záväzkov správcu, ako aj plnenie všetkých zákonných povinností správcu. Osobné údaje správca spracováva tiež pre ochranu jeho oprávnených záujmov. Oprávnené záujmy správcu sú najmä, zamedzenie podvodom, priamy marketing, ochrana správcovho podnikania a majetku, zaistenie bezpečnosti siete a informácií, prenos osobných údajov v rámci koncernu (pozri nižšie) pre vnútorné administratívne účely a v neposlednom rade aj ochrana životného prostredia a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja .
V záujme zabezpečenia najvyššej ochrany Vášho súkromia, máte právo namietať, aby Vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované. Viac o vašich právach súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa dočítate v článku 10 tohto informačného memoranda.

3.       Ako boli osobné údaje získané?

Osobné údaje správca získal priamo od Vás, a to najmä z vyplnených formulárov, vzájomnej komunikácie alebo z uzavretých zmlúv. Mimo to môžu osobné údaje pochádzať aj z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií, napríklad z obchodného registra, registra dlžníkov, profesijných registrov, alebo napríklad Katastra nehnuteľností. A ďalej z informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré ste tam vy sám / sama umiestnil / a.

4.       Aké osobné údaje spracuvávame?

Na zabezpečenie Vašej spokojnosti z riadneho plnenia záväzku, na zabezpečenie plnenia zákonných povinností, na zabezpečenie personalizované ponuky tovaru a služieb správcu a k ďalším vyššie vymenovaným účelom môže správca spracovávať nasledujúce osobné údaje:

 1. základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, a identifikačné číslo;
 2. kontaktné údaje – telefonné číslo a e-mailová adresa;
 3. informácie o využívaní produktov a služieb správcu – jedná sa o údaje o tom, aké produkty ste u správcu zjednané mali a aké využívate teraz, vrátane nastavenia produktov apod.;
 4. informácie zo vzájomnej komunikácie – informácie z e-mailov, zo záznamov telefonických hovorov nebo iných kontaktných formulárov;
 5. fakturačné a transakčné údaje – jedná sa hlavne o informácie objavujúce sa na faktúrách, o zjednaných fakturačných podmienkach a o prijatých platbách;
 6. geolokalizačné informácie (cookies) – informácie z internetového prohliadača alebo mobilných aplikacií, které využívate. Data určené k analýze návštevnosti, ktoré neslúžia k rozosielaniu reklám, iba pre zefektívnenie našej práce. Sú anonymné a máte možnosť ich vo svojom prehliadači zmazať či zakázať;
 7. v našem e-shopu zpracuvávame i cookies, data, které jsou potrebné k dokončeniu nákupu, alebo správnej funkčnosti košíku a nie je možné ich vypnúť.

5.       Za akým účelom osobné údaje spracuvávame?

Správca spracuváva tieto osobné údaje k:

 1. zajisteniu uzavretia a následného plnenia zmluvného záväzku mezi správcom a Vami (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 2. plnenie právnych povinností správcu hlavne vyplývajúcich a súvisiacich so zmluvným záväzkom uzatvoreným s Vami (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).;
 3. ochrane svojich oprávnených záujmov (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), hlavne tak k priamemu marketingu tak, aby správca čo nejlepšie prispôsobil ponuku svojich produktov a služieb a obchodných oznámení ohladne nich Vašim potrebám.
 4. účelom, pre ktoré ste správcovi prípadne udelil/la súhlas.

Poskytovanie osobných údajov správcovi je všeobecne zákonná a zmluvná požiadavka. Ohľadom poskytovania osobných údajov na marketingové účely, čo nepredstavuje zmluvné plnenie a zákonné povinnosti správcu, je od vás vyžadovaný súhlas. Ak správcovi neudelíte súhlas na spracovanie osobných údajov na marketingové účely, neznamená to, že by vám správca v dôsledku toho odmietol poskytnúť svoj výrobok či službu na základe zmluvy.

6.       Na základě čoho spracuvávame osobné údaje?

Zákonnosť spracovania je daná článkom 6 ods. 1 GDPR, podľa ktorého je spracovanie zákonné, ak je nevyhnutné pre výkon zmluvy, pre splnenie právnej povinnosti správcu, pre ochranu oprávnených záujmov správcu alebo spracovanie prebieha na základe súhlasu, ktorý ste nám udelil / a.

Zákonnosť spracovania ďalej vychádza napríklad zo zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve, podľa ktorého sú spracovávané a uchovávané fakturačné údaje, zo zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, podľa ktorého obhajuje správcu svoje oprávnené záujmy alebo zo zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty.

7.       Za akým účelom budeme predávať osobné údaje tretím subjektom?

Iba na základe Vami dobrovoľne vyplneného súhlasu o spracovaní osobných údajov môže správca poskytnúť Vaše osobné údaje firmám Ambróz Slezák Inštalácie a opravy chladiacich zariadení a klimatizácií, IČO: 37172221 so sídlom Hlavná 83, 90634 Prievaly, a to za účelom marketingu, tj. zasielanie obchodných oznámení a ponúk služieb.

Za účelom dopravy tovaru – údaje ako sú meno, priezvisko, doručovacia adresa e-mailovú adresu a telefónne číslo môžeme odovzdávať našim zmluvným dopravcom, aby sme boli schopní doručiť tovar až k Vašim dverám.

Za účelom servisu tovaru – údaje ako sú meno, priezvisko, doručovacia adresa e-mailovú adresu a telefónne číslo môžeme odovzdávať našim servisným partnerom pre vybavenie reklamácie.

8.       Budeme osobné údaje predávať do tretej zeme alebo medzinárodnej organizácie?

Osobné údaje nebudeme odovzdávať do krajín mimo Európskej únie alebo Európsky hospodárskych priestor, ani do žiadnej medzinárodnej organizácie.

9.       Ako dlho budeme osobné údaje ukladať?

Osobné údaje budú spracovávané a ukladané najmenej po dobu trvania zmluvy. Niektoré osobné údaje potrebné napr. Pre daňové a fakturačné povinnosti budú uchovávať dlhšie, spravidla 10 rokov počnúc rokom od vzniku uchovávané skutočnosti.

Osobné údaje, ktoré sú dôležité pre uplatnenie oprávnených záujmov správcu, budú uchovávané maximálne po dobu 3 rokov od konca zmluvného vzťahu so správcom.

Osobné údaje spracovávané na marketingové účely budú uchovávané na dobu neurčitú alebo do doby než odvoláte súhlas s ich spracovaním.

Osobné údaje nebudú nikdy uchovávať dlhšie, než je zákonom stanovené maximum. Po uplynutí archivačné doby budú osobné údaje bezpečne a nenávratne zničené tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu.

10.   Aké sú vaše práva súvisiace so spracovávaním osobných údajov a ako ich môžete uplatniť?

Správca robí všetko pre to, aby spracovanie vašich údajov prebiehalo riadne a predovšetkým bezpečne. Vám sú garantované práva opísané v tomto článku, ktoré môžete u správcu uplatniť.

Ako môžete svoje práva uplatniť?

Jednotlivé práva môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu info@slezak.eu alebo zavolaním na telefónne číslo +421 902 859 313. Svoje práva môžete uplatniť takisto formou písomnej žiadosti zaslanej na našej korešpondenčnú adresu Hlavná 83 , 906 34 Prievaly.

Všetky oznámenia a vyjadrenia k vami uplatneným právam poskytuje správca bezplatne. Ak by však bola žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, najmä preto, že by sa opakovala, je správca oprávnený si účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. V prípade opakovaného uplatnenia žiadosti poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov si správcu vyhradzuje právo z tohto dôvodu účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady.

Vyjadrenie a prípadne informácie o prijatých opatreniach vám správca poskytne čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca. Lehotu je správca oprávnený v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o dva mesiace. O predĺžení vrátane uvedenia dôvodov Vás bude správca informovať.

Právo na informácie o spracovanie vašich osobných údajov

Ste oprávnený / a od správcu požadovať informácie, či sú osobné údaje spracovávané alebo nie. Ak sú osobné údaje spracovávané, máte právo od správcu požadovať informácie najmä o totožnosti a kontaktných údajoch správcu, jeho zástupcovi a prípadne poverenej osobe na ochranu osobných údajov, o účeloch spracovania, o kategóriách dotknutých osobných údajov, o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov osobných údajov, o oprávnených správcoch, o zoznamu vašich práv, o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, o zdroji spracúvaných osobných údajov ao automatizovanom rozhodovania a profilovanie.

Ak správca chce ďalej vaše osobné údaje spracovávať na iný účel, než pre ktorý boli získané, poskytne vám ešte pred uvedeným ďalším spracovaním informácie o tomto inom účele a ďalšie príslušné informácie.

Informácie vám poskytované v rámci uplatnenia tohto práva sú obsiahnuté už v tomto memorande, to vám však nebráni, aby ste si o ne požiadali znova.

Právo na prístup k osobným údajom

Ste oprávnený / a od správcu požadovať informáciu, či sú vaše osobné údaje sú spracovávané alebo nie a ak áno, máte prístup k informáciám o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, dobu uchovávania osobných údajov, informácie o vašich právach ( práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie, obmedzenia spracovania, vzniesť námietku proti tomuto spracovanie), o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie a profilovanie a informácie týkajúce sa použitého postupe, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre vás, informácie a záruky v prípade prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov. Právom získať túto kópiu však nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Právo na opravu

Pokiaľ došlo na vašej strane napríklad k zmene bydliska, telefónneho čísla alebo iné skutočnosti, ktorú možno považovať za osobný údaj, máte právo od správcu požadovať opravu spracúvaných osobných údajov. Navyše máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásení.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V určitých stanovených prípadoch máte právo požadovať, aby som správca vaše osobné údaje vymazal. Medzi takéto prípady patrí napríklad, že spracovávané údaje nie sú pre vyššie spomínané účely naďalej potrebné. Správca osobné údaje maže po uplynutí času nevyhnutnosti automaticky, môžete sa však na neho so svojou žiadosťou kedykoľvek obrátiť. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu (aj cez vaše právo na výmaz môže mať správca povinnosť či oprávnený záujem si vaše osobné údaje ponechať) a o jej vybavení budete detailne informovaní.

Právo na obmedzenie spracovania

Správca spracováva vaše osobné údaje len v nevyhnutne potrebnom rozsahu. Ak by ste však mali pocit, že správca napr. Prekračuje vyššie stanovené účely, pre ktoré osobné údaje spracúva, môžete podať žiadosť, aby vaše osobné údaje boli spracovávané výhradne pre najnutnejšie zákonné dôvody, alebo aby boli osobné údaje blokované. Vaša žiadosť potom podlieha individuálnemu posúdeniu a o jej vybavení budete detailne informovaní.

Právo na prenositelnosť údajov

Ak si prajete, aby správca poskytol vaše osobné údaje inému správcovi, resp. inej spoločnosti, odovzdá správca Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, Vami určenému orgánu, ak mu v tom nebudú brániť žiadne zákonné ani iné významné prekážky.

Právo vzniesť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak by ste zistili alebo sa len domnievate, že správca vykonáva spracovanie osobných údajov v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi (za predpokladu, že osobné údaje sú správcom spracovávané na základe verejného alebo oprávneného záujmu, alebo sú spracovávané pre účely priameho marketingu, vrátane profilovanie, či na štatistické účely alebo na účely vedeckého či historického významu), môžete sa na správcu obrátiť a požiadať ho o vysvetlenie či odstránenie vzniknutého nevyhovujúceho stavu.

Námietku môžete ďalej vzniesť aj priamo proti automatizovanému rozhodovania a profilovanie.

Právo podat sťažnosť na Úradu na ochranu osobných údajov

Môžete sa kedykoľvek obrátiť s vaším podnetom či sťažnosťou vo veci spracovania osobných údajov na dozorný orgán, a to na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/.

Právo odvolať súhlas

Udelený súhlas so spracovaním osobných údajov máte právo kedykoľvek odvolať, a to buď vyplnením formulára / odškrtnutím políčka / zaslaním odvolanie na adresu sídla správcu alebo pomocou linku v e-mailovej komunikácii.

11.   Sú osobné údaje automaticky vyhodnocované?

Osobné údaje automaticky nevyhodnocujeme.