Obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej len “OP”) bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho v rámci zmluvných vzťahov, ktoré medzi sebou uzatvárajú prostredníctvom internetového obchodu na webovom rozhraní www.chladenie.slezak.eu, a sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy takto uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim.

2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu (e-shop) www. chladenie.slezak.eu sa rozumie obchodná spoločnosť Ambróz Slezák, so sídlom Hlavná 83, 906 34 Prievaly, IČO: 37172221, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Senici, (ďalej tiež len “predávajúci”). Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené na webovej stránke www. chladenie.slezak.eu, najmä v sekcii “Kontakty”.

3. Základné informácie o spôsobe internetového nákupu, ako aj kontakty na zákaznícke centrum predávajúceho sú uvedené na webovej stránke www. chladenie.slezak.eu v sekcii “Ako nakupovať?”.

4. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

5. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01. 05. 2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

6. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

7. Spotrebiteľ a predávajúci pri predaji tovaru a poskytovaní služieb uzatvárajú spotrebiteľskú zmluvu, pričom v takomto vzťahu je spotrebiteľ chránený zákonmi prijatými na ochranu spotrebiteľa. Spotrebiteľskou zmluvou nebude zmluva uzatvorená medzi dvoma podnikateľmi, ani zmluva uzatvorená medzi dvoma fyzickými osobami – nepodnikateľmi.

8. Kupujúci zaslaním svojej internetovej objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito OP, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky, a že s nimi výslovne súhlasí.

9. Kupujúci berie na vedomie, že mu kúpou tovaru prostredníctvom internetového obchodu na www.chladenie.slezak.eu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. Predávajúceho alebo zmluvných partnerov predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade zmluvou dohodnuté inak.

II. Oznámenie pred uzavretím zmluvy

1. Predávajúci kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, oznamuje, že:

a) náklady na prostriedky komunikácie s predávajúcim na diaľku sa nelíši od základnej sadzby (tj. v príp. internetového či telefonického kontaktu s predávajúcim podľa podmienok operátora kupujúceho; predávajúci si neúčtuje žiadne ďalšie poplatky);

b) povinnosť zaplatiť zálohu alebo obdobnú platbu môže byť predávajúcim po kupujúcim požadovaná, pokiaľ takýto spôsob platby kupujúci v rámci svojej objednávky zvolí;

c) predávajúci prostredníctvom internetového obchodu neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie;

d) ceny tovarov a služieb sú na webe prevádzkovanom predávajúcim uvádzané vrátane aj bez dane z pridanej hodnoty (ďalej tiež len “DPH”), vrátane všetkých poplatkov stanovených zákonom, avšak náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru, poskytovateľa dopravy a spôsobe úhrady ceny tovaru;

e) spotrebiteľ má právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie v lehote štrnástich dní, ktorá beží, ak ide o

i.kupní zmluvu, odo dňa prevzatia tovaru,

ii. zmluvu, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, pričom bližšie podmienky pre toto odstúpenie stanovuje čl. VIII týchto OP.

f) spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy:

i. o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;

ii. o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu;

iii. o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom;

iv. o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov;

v. o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

vi. o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal;

g) v prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku, ponesie spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou;

h) spotrebiteľ má povinnosti uhradiť pomernú časť ceny v prípade odstúpenia od zmluvy, ktorej predmetom je poskytovanie služieb a ktorých plnenie už začalo;

i) v prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu zo zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01  Trnava 1
Odbor výkonu dozoru   
tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21, fax č. 033/321 25 23  

Predávajúci týmto informuje konečného užívateľa položiek, že zabezpečuje bezplatný odber použitých elektrozariadení. 

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je záväzná objednávka tovaru (pozri bod 3 tohto článku OP), ktorú kupujúci urobí vyplnením a odoslaním internetového objednávkového formulára na internetových stránkach predávajúceho. Urobiť objednávku je možné iba prostredníctvom nákupného košíka a webového rozhrania www.abcelektrodum.cz. Kúpna zmluva vznikne okamihom, keď predávajúci kupujúcim odoslanú objednávku (návrh zmluvy) potvrdí, tj. Doručením prijatia objednávky (akceptácie) kupujúcemu. Predávajúci kupujúcemu oznámi akceptácii objednávky elektronicky prostredníctvom emailu zaslaného na emailovú adresu, ktorú kupujúci predávajúcemu oznámi v rámci vykonanej objednávky. Za potvrdenie objednávky predávajúcim sa v prípade pochybností považuje tiež dodanie tovaru kupujúcemu v súlade s kupujúcim urobenú objednávkou. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku nie sú zo strany predávajúceho nijako zvlášť spoplatnené a kupujúci si ich hradí sám (náklady na internet, telefón). Kupujúcemu zaslané potvrdenie objednávky (akceptácie) bude obsahovať to, čo bolo medzi zmluvnými stranami akceptáciou objednávky dojednané, najmä teda označenie zmluvných strán, číslo objednávky, špecifikácia predmetu kúpy vr. jeho množstvo, ceny, miesta a termínu dodania, a prípadných ďalších nákladov na dodanie tovaru, ak boli dohodnuté. Na skutočnosť, že odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho, je kupujúci upozornený dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky na internetových stránkach predávajúceho, kde má možnosť sa s nimi zoznámiť v sekcii “Obchodné podmienky”. Vzniknutú kúpnu zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody kupujúceho a predávajúceho alebo na základe zákonných dôvodov. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

2. Kupujúci musí vo svojej objednávke uviesť minimálne údaje, ktoré sú ako povinné vyžadované pri vyplnení objednávkového formulára na internetových stránkach predávajúceho www.chladenie.slezak.eu.

3. Záväznou objednávkou sa rozumie objednávka po uplynutí jednej hodiny od jej zaevidovania v elektronickom systéme predávajúceho. O zaevidovaní objednávky je kupujúci vyrozumený predávajúcim bez zbytočného odkladu po doručení objednávky, a to zaslaním emailovej správy na elektronickú adresu emailu, ktorú kupujúci predávajúcemu oznámil v rámci vykonanej objednávky. Kupujúci má právo odoslanú objednávku stornovať (zrušiť odoslanú objednávku) do jednej hodiny od jej zaevidovania, všetci kupujúci potom môžu storno objednávky uplatniť vo vyššie uvedenej lehote tiež zaslaním e-mailovej správy alebo telefonicky na kontaktoch uvedených na stránke www.slezak.eu alebo na stránke www.chladenie.slezak.eu v sekcii kotakt. 

4. Ak má predávajúci tovar na sklade a objednávku dostane v pracovný deň do dvanástej hodiny dopoludnia, je spravidla schopný zabezpečiť dodanie tovaru do druhého dňa, ak je týmto dňom deň pracovný. Pokiaľ je v popise tovaru uvedená dlhšia lehota dodania, je u objednávky takéhoto tovaru záväznou lehotou dodania táto v popise tovaru uvedená lehota. Dodacie lehoty sa môžu u jednotlivých tovarov líšiť. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúceho, ak je v nej uvedená zjavne pochybná adresa miesta dodania tovaru (najmä ak nemožno takú adresu ako existujúci spoľahlivo dohľadať). O takomto odmietnutiu objednávky predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho upovedomí, tj. Zašle kupujúcemu informáciu o odmietnutí objednávky na emailovú adresu kupujúceho oznámenú v rámci jeho objednávky.

5. Kupujúci sa zaväzuje záväzne objednaný a v súlade s objednávkou dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu vrátane prípadných ďalších súvisiacich nákladov spojených s dodaním tovaru, tak ako bolo kupujúcim a predávajúcim v zmluve (predávajúcim akceptované objednávke kupujúceho) dohodnuté.

6. Ak kupujúci nesplní svoj záväzok odobrať či zaplatiť záväzne objednaný tovar podľa kúpnej zmluvy, ktorú prostredníctvom internetového nákupu s predávajúcim uzavrel, predávajúci si vyhradzuje právo vybavovanie ďalších objednávok tohto kupujúceho pozastaviť, prípadne tieto odmietnuť. O takomto pozastavení vybavenie objednávky či odmietnutie objednávky, predávajúci bez zbytočného odkladu kupujúceho vyrozumie.

7. Vykonaním objednávky kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa pred jej odoslaním dostatočne oboznámil s výškou kúpnej ceny tovar deklarovaný predávajúcim na jeho webových stránkach www.chladenie.slezak.eu, ako aj s výškou nákladov súvisiacich s dodaním tovaru podľa zvoleného spôsobu doručenia tovaru, poskytovateľa dopravy a spôsobu úhrady kúpnej ceny a tiež sa lehotou, v ktorej je predávajúci schopne dodanie tovaru zabezpečiť, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

8. Všetka prezentácia tovaru predávajúceho umiestnená na webovom rozhraní internetového obchodu predávajúceho www.chladenie.slezak.eu, ako aj v listinných materiáloch predávajúceho ako sú tlačené katalógy, reklamné prospekty, letáky, manuály atp. sú informatívneho charakteru a nepredstavujú ponuku alebo návrh na uzavretie zmluvy, ani iné právne konanie smerujúce k uzavretie zmluvy a predávajúci nie je povinný uzatvoriť zmluvu o dodávke tovaru len na základe takejto prezentácie. 

IV. Dodacie podmienky

1. Termín, miesto aj spôsob dodania tovaru bude predávajúcim a kupujúcim dohodnuté v kúpnej zmluve.

2. Spôsob dodania tovaru kupujúci zvolí pri vyplnení objednávkového formulára na internetových stránkach predávajúceho www.chladenie.slezak.eu

3. Záväzok predávajúceho odovzdať tovar podľa kúpnej zmluvy je splnený okamihom, kedy predávajúci umožní kupujúcemu s tovarom v mieste plnenia (dodanie) nakladať a včas mu to oznámi:

pri dojednaní osobného odberu tovaru kupujúcim či ním určeným dopravcom v sídle alebo prevádzke predávajúceho, predávajúci kupujúceho vyrozumie o pripravenosti tovaru k odberu a kupujúci je povinný tovar odobrať najneskôr do 5-tich dní odo dňa, keď bol o pripravenosti tovaru k vyzdvihnutiu predávajúcim informovaný.

pri doprave tovarov zabezpečované zmluvným dopravcom predávajúceho bude kupujúci týmto dopravcom vyrozumený o presnom termíne a času dodania tovaru, a v tomto je povinný zabezpečiť jeho prevzatie.

Ak bol dopravca tovaru určený kupujúcim, bez toho aby mu bol ponúknutý predávajúcim, je záväzok predávajúceho odovzdať tovar podľa kúpnej zmluvy splnený okamihom odovzdania tovaru dopravcovi určenému kupujúcim a v prípade viacerých dopravcov odovzdaním prvému dopravcovi určenému kupujúcim.

4. Riadne a včas dodaný tovar je kupujúci (popr. Ním preukázateľne poverená osoba) povinný prevziať a prevzatie tovaru potvrdiť na doklade o dodaní tovaru, v ktorom uvedie okrem vlastnoručného podpisu tiež svoje meno a priezvisko / obchodné meno / názov a dátum prevzatia tovaru ( ak nie sú už v doklade o dodaní tovaru uvedené), príp. tiež pracovné zaradenie u kupujúceho či vzťah ku kupujúcemu, ak nie je priamym adresátom zásielky.

5. V prípade osobného odberu tovaru v sídle alebo prevádzke predávajúceho, ktorého kúpna cena bola uhradená vopred prostredníctvom internetu, môže predávajúci po osobe, ktorá realizuje prevzatí tovaru, požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo pas) či dokladu o preukázateľnom poverenia na prevzatie tovaru za kupujúceho (plná moc a pod.), a to za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenie legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Bez predloženia niektorého z týchto dokladov môže predávajúci odmietnuť tovar vydať.

6. Pri dodaní tovaru prostredníctvom zmluvného dopravcu predávajúceho je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, najmä skontrolovať počet balíkov a stav zásielky a prípadné viditeľné vady tovaru či jeho obalu (poškodenie zásielky) popísať v prepravných dokladoch dopravcu (preberací protokol , dodací list, roll card). Poškodenie zásielky je nutné okamžite oznámiť predávajúcemu e-mailom, faxom alebo poštou na kontakty uvedené na stránke www.slezak.eu

7. Ak nedôjde k riadnemu a včasnému prevzatiu objednaného tovaru zo strany kupujúceho, jedná sa o porušenie zmluvnej povinnosti kupujúceho. Ak neposkytne kupujúci predávajúcemu potrebnú súčinnosť k odovzdaniu predmetu kúpy (odovzdanie tovaru) či neprevezme Ak si kupujúci tovar v súlade so zmluvou a týmito OP, je kupujúci povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady (najmä náklady v súvislosti s doručením predmetu kúpy do miesta plnenia) ako aj všetky škody, ktoré takýmto porušením povinnosti kupujúceho vznikli, a to vrátane ušlého zisku.

V. Kúpna cena tovaru a platobné podmienky

1. Kupujúci berie na vedomie, že sortiment tovaru, ako aj jeho jednotková kúpna cena, môžu byť predávajúcim menené. Aktuálny prehľad predávajúcim ponúkaného tovaru vrátane jednotkovej ceny tovaru je dostupný na internetovej stránke predávajúceho www.chladenie.slezak.eu. Kupujúci je povinný takéto aktualizácie sledovať a tieto zohľadniť vo svojich objednávkach. Pre stanovenie kúpnej ceny tovaru je rozhodujúca položková cena tovaru uverejnená na internetovej stránke predávajúceho v čase zaevidovania objednávky v elektronickom systéme predávajúceho, o čom je kupujúci informovaný.

2. Všetky kúpne ceny tovaru sú zmluvné, v slovenskej mene (eur) a sú na príslušnom tovare uvedené ako bez dane z pridanej hodnoty, tak vrátane DPH a prípadne tiež vrátane recyklačného poplatku (RP), nezahŕňajú však náklady spojené s dodaním tovaru kupujúcemu ( ako napr. cena dopravy, poštovné a balné, apod.), pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

3. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho o takejto skutočnosti bez zbytočného odkladu informuje. Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch číslic na miesto štyroch, o jednu cifru nižšiu cenu (napr. Pri udávaní ceny “vypadne” jedna číslica) zjavne nízka cena tovaru (napr. O 50% nižšia cena, než je pre tento druh a typ tovaru obvyklé), a iné zrejmé chyby v písaní, zjavné chyby v popise tovaru, obrázku atď., alebo v prípade zjavne mylné chyby v informácii podanej operátorom zákazníckeho centra. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny tovaru, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne, a to do 10 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní odo dňa oznámenia storna (zrušenie) objednávky zo strany predávajúceho. Uvedené ustanovenia o vrátení kupujúcom uhradenej kúpnej ceny sa analogicky použijú aj pre zrušenie (stornovanie) objednávky zo strany kupujúceho pozri čl. III bod 3 týchto OP.

4. Kupujúci je oprávnený využiť jeden zo spôsobov platenia kúpnej ceny tovarov, ktoré sú 

platba bankovým prevodom

-dobierka(iba platba v hotovosti)

-v hotovosti pri osobnom odbere.

VI. Nadobudnutia vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k dodanému tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny (výhrada vlastníckeho práva). Kupujúci má počas trvania výhrady vlastníckeho práva predávajúceho povinnosť dodaný tovar ako zverenú vec chrániť pred poškodením, zničením alebo stratou.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Ten istý následok má, neprevezme ak kupujúci tovar, hoci mu s ním predávajúci umožnil nakladať.

VII. Práva z chybného plnenia, záruka za akosť a ich uplatnenie

A) Práva z chybného plnenia

1. Ak nie sú predávajúcim a kupujúcim písomne ​​dohodnuté špeciálne požiadavky na kvalitu, prevedenie a obal tovaru, predávajúci kupujúcemu dodá objednaný tovar v akosti a vyhotovení zodpovedajúcom obvyklému účelu, ktorému tovar slúžia, zabalené a označené tak, aby bola s tovarom jednoduchá manipulácia a aby sa tovar počas prepravy nepoškodil ani nedošlo k jeho zámene.

2. Práva kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho (prevzatie tovaru), hoci sa prejaví až neskôr. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia, aj keď sa vada u spotrebného tovaru vyskytne až po prevzatí tovaru v zákonom stanovenej lehote 24 mesiacov od prevzatia.

3. Kupujúci je povinný dodaný tovar čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovar prezrieť alebo zariadiť jeho odbornú prehliadku a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Zjavné aj skryté vady tovaru je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť bez zbytočného odkladu po tom, čo je pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosti mohol zistiť.

4. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, predávajúci zodpovedá, že v čase, keď tovar prevzal, nemá vady, najmä teda že:

má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejavia vada tovaru u kupujúceho v pozícii spotrebiteľa v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo pokiaľ sa nepreukáže opak. Povahe tovaru odporuje najmä vada prejavujúca sa zmenou vlastností tovaru v dôsledku prirodzení zmeny materiálu či v dôsledku opotrebenia tovaru jeho používaním.

5. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, toto právo však nie je možné uplatniť u:

tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá,

opotrebovanie tovaru spôsobeného jeho obvyklým užívaním,

použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo

ak to vyplýva z povahy veci.

U kúpa už použitého spotrebného tovaru, je spotrebiteľ oprávnený uplatniť práva z chybného plnenia v skrátenej dobe 12 mesiacov od prevzatia takého použitého spotrebného tovaru.

Kupujúci v pozícii podnikateľa je oprávnený právo z vady tovaru, ktorá vznikla až po prevzatí tovaru, u predávajúceho uplatniť, len ak je krytá zárukou za akosť (pozri ďalej časť B tohto článku OP) a ak bola podnikateľom vytýčenú najneskôr v reklamačný lehote určenej dĺžkou záručnej doby.

6. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy (tj. Ak by kupujúci takúto chybu predvídal, zmluvu by ani neuzavrel), má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru,

b) na odstránenie vady opravou tovaru,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote (najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie predávajúcemu, ak sa nedohodnú kupujúci a predávajúci inak) či ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Nezvolí Ak kupujúci svoje právo včas (tj. Pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady), má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

7. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním nové veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas (najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie predávajúcemu, ak sa nedohodnú kupujúci a predávajúci inak) alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže tovar vrátiť v tom stave, v akom ho dostal. To neplatí,

a) ak došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady tovaru,

b) použil Ak kupujúci tovar ešte pred objavením vady,

c) nespôsobil Ak kupujúci nemožnosť vrátenia tovaru v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

d) predali Ak kupujúci tovar ešte pred objavením vady, spotreboval ak je, alebo pozmenil ak tovar pri obvyklom použití – stalo ak sa tak len sčasti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia tovaru prospech.

9. Spotrebiteľ je pri voľbe práva z chybného plnenia povinný zohľadniť tieto skutočnosti:

   ak je dodanie nového tovaru či výmena chybnej časti vzhľadom na povahu tovaru neúmerné a najmä, možno ak vadu odstrániť opravou bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady opravou.

   právo na dodanie nového tovaru či výmenu chybnej časti, popr. na odstúpenie od kúpnej zmluvy má spotrebiteľ vtedy, predstavuje ak vada tovaru podstatné porušenie zmluvy a vadu nemožno odstrániť bez zbytočného odkladu opravou

   ak je chyba tovaru odstrániteľná, ale spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčšie množstvo vád, má spotrebiteľ tiež právo na dodanie nového tovaru či výmenu chybnej súčasti či na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

   ak spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, výmenu chybnej súčasti, ani na opravu tovaru, môže požadovať primeranú zľavu,

   spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovaru opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti,

   ak ide o vec predávanou za nižšiu cenu alebo o vec použitú, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

10. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám spôsobil.

11. Ak je dôvodom reklamácie kupujúceho vada, ktorej vznik zavinil kupujúci či spoluzavinil kupujúci a / alebo tretia osoba, najmä nevhodným skladovaním, nevhodnou manipuláciou, nesprávnou inštaláciou, nedostatočnou údržbou či neodbornou opravou, úpravou, nesprávnym či neodborným použitím, použitím pre iný ako stanovený či obvyklý účel alebo chyba vzniknutá v dôsledku vyššej moci (tj. mimoriadnej nepredvídateľné a neprekonateľné prekážky vzniknuté nezávisle na vôli predávajúceho) či ak je dôvodom reklamácie prirodzené opotrebenie tovaru, potom má predávajúci právo takúto reklamáciu neuznať a ako neoprávnenú túto odmietnuť.

12. Neoznámil Ak kupujúci vadu tovar včas (tj. V súlade s bodom 3, časti A tohto článku OP), stráca právo odstúpiť od zmluvy

B) Záruka za akosť

1. Kupujúci je povinný pred prvým použitím tovaru podrobne preštudovať podmienky jeho prevádzky uvedené v návode na jeho použitie a tovar prevádzkovať výhradne v súlade s pokynmi uvedenými v návode na jeho použitie.

2. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti

3. Kupujúci berie na vedomie, že sa záruka za akosť môže vzťahovať len na určité špecifické vlastnosti, či časti tovaru, že sa dĺžka záručnej doby môže v prípade jednotlivého tovaru líšiť a nemusia byť poskytovaná v rovnakej dĺžke kupujúcemu v pozícii podnikateľa ako kupujúcemu v pozícii spotrebiteľa .

4. Záručná doba beží odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu a ak má zakúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako predávajúci, odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky u predávajúcim certifikovaného servisu najneskôr do troch týždňov odo dňa prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie takejto služby potrebnú súčinnosť. Ak kupujúci v pozícii podnikateľa tovaru neuvedie do prevádzky (popr. Nezaistí uvedenie do prevádzky u svojho zákazníka) najneskôr do jedného roka od prevzatia tovaru, záruka za akosť poskytnutá predávajúcim kupujúcemu v pozícii podnikateľa bez ďalšieho zaniká.

5. Kupujúci nemá právo z vady tovaru kryté zárukou, spôsobila ak po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho vonkajšiu udalosť.

6. Ďalšie bližšie podmienky, za ktorých predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku za akosť tovaru a prípadne tiež bezplatný pozáručný servis (ďalej tiež len “BPS”), sú špecifikované TU.

7. Pre uplatnenie a odstránenie vád tovaru krytých zárukou za akosť platia obdobne ustanovenia časti A a C tohto článku OP.

C) Podmienky a spôsob uplatnenia práva z chybného plnenia

1. Reklamáciu možno u predávajúceho uplatniť:

vyplnením servisného formulára priamo na webe predávajúceho TU,

telefonicky na č. Tel: +420 902 859 313,

prostredníctvom emailovej správy odoslané na email predávajúceho: info@sezak.eu

prostredníctvom listu odoslaného na adresu predávajúceho: Ambróz Slezák Inštalácie a opravy chladiacich zariadení, so sídlom v Hlavná 83, Prievaly 906 34.

objednaním záručnej opravy priamo u autorizovaného servisu predávajúceho, ak je pri danom type tovaru pre kupujúceho dostupný. Zoznam zmluvných autorizovaných servisov nájdete TU.

predávajúci taktiež reklamáciu prijme prostredníctvom povereného pracovníka v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle predávajúceho.

2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii spotrebiteľa ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru / umožnenie prístupu k reklamovanému tovaru, na účely preskúmania vád, v zložitejších prípadoch v lehote 3 pracovných dní po obdržaní tovaru / umožnenie prístupu k reklamovanému tovaru. Do tejto lehoty sa však nezapočítava doba potrebná k odbornému posúdeniu vady.

3. Reklamácia tovaru spotrebiteľom vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote.

4. Pri reklamácii tovaru kupujúci predávajúcemu predloží nákupný doklad, záručný list (riadne vyplnený) s potvrdenými záručnými prehliadkami, doklad o odbornej montáži mechanikom predávajúceho alebo servisom povereným a certifikovaným predávajúcim a reklamovaný tovar. Tovar musí byť riadne očistené. Bez predloženia nákupného dokladu zaháji predávajúci reklamačné konanie, len ak kupujúci iným vierohodným spôsobom doloží, resp. preukáže, že reklamovaný tovar zakúpil od predávajúceho.

5. Ak nie je spotrebiteľom reklamovaná vada tovaru predávajúcim uznaná ako oprávnená, zodpovedný pracovník predávajúceho je povinný spotrebiteľa v zákonnej lehote 30 dní od uplatnenia reklamácie informovať o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

6. V prípade oprávnenej reklamácie má spotrebiteľ právo na náhradu účelne vynaložených nákladov potrebných na jej uplatnenie. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu nákladov, ktoré mu uplatnením reklamácie vznikli.

VIII. Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom aj bez uvedenia dôvodu

1. Tento článok upravuje výhradne práva a povinnosti kupujúceho v pozícii spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo podľa ustanovenia § 1829 OZ od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia tovaru a ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Táto lehota je určená na to, aby sa spotrebiteľ mohol dostatočne oboznámiť s vlastnosťami zakúpeného tovaru, a právo na vrátenie tovaru nemožno chápať ako právo na výpožičku tovaru. Toto právo tiež neslúži ako spôsob reklamácie dodania chybného tovaru, pričom však nie je súbežné využitie tohto práva vylúčené. Spotrebiteľ nemôže od zmluvy jednostranne odstúpiť v prípadoch vymenovaných v čl. II bod 1 písm. f) týchto OP.

2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho, spoločnosť Ambróz Slezák Inštalácie a opravy chladiacich zariadení, so sídlom v Hlavná 83, Prievaly 906 34., IČO: 37172221, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Senici,  email: info@slezak.eu formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e- mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ stiahnuť TU. Aby bola dodržaná lehota na vystúpení od zmluvy, postačí odoslať odstúpenia od zmluvy pred uplynutím tejto zákonnej lehoty, tj. Najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty.

3. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie tovaru (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný, než najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil spotrebiteľ pre pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak alebo ak sa spotrebiteľ a predávajúci nedohodli inak. Platbu predávajúci spotrebiteľovi vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo po tom, čo mu spotrebiteľ preukáže, že tovar späť predávajúcemu odoslal, podľa toho, čo nastane skôr.

4. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša spotrebiteľ.

5. Spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti. Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak ním vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný v dôsledku zaobchádzania s tovarom inak, ako je potrebné na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody mu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie peňažného plnenia (platieb, ktoré od spotrebiteľa za dodanie tovaru obdržal).

IX. Záverečné dojednania

1. Zmluva a otázky s ňou súvisiace, ako aj tieto OP sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Všetky spory, ktoré medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou a ktoré nebudú primárne urovnané dohodou zmluvných strán, budú rozhodované s konečnou platnosťou pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky.

2. Tieto Obchodné podmienky rušia predchádzajúce znenie OP, pričom všetky texty sú k dispozícii v sídle predávajúceho.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 4.11.2019.